Dr. Bhai Ratna Shakya
Chairman, Senior Consultant Cardiologist

 

     
Dr. Basanta Kumar Tamrakar
Senior Consultant
Physician
Dr. Pradeep Ghimire
HOD Senior Consultant
Surgeon
Mr.Ashok Palik Mr.Arjun kumar Shrestha Dr. Bhola Shrestha
HOD, Senior Consultant
Orthopedic & Spine Surgeon

 

 
Dr. Madhav Parajuli
Consultant Physician
Dr. Gopilal Shrestha
HOD, Consultant Radiologist
Mr.Ganesh Bahadur Shrestha Dr.Devesh Singh
Senior Consultant ENT Surgeon
Mr. Krishna Prasad Koirala
Senior Radiographer